შთაბეჭდილებები აფიშა
დაგვირეკეთ მოგვყევით მოგვწერეთ იკითხეთ საიტზე
აქტივაცია
როგორ მუშაობს Yolo? საჯარო ოფერტა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მიწოდება ჩვენ შესახებ კონტაქტი ჩვენ შესახებ
GEO ENG RUS

საჯარო შეთავაზების შეთანხმება არის (შემდგომში „ხელშეკრულება“) არის ოფერტის ხელშეკრულება ბიზნეს სუბიექტებისთვის (იურიდიული პირები და ინდივიდუალური მეწარმეები) და ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის, რომელიც განსაზღვრავს ვალდებულებებს სასაჩუქრე სერთიფიკატების შესაძენად, სასაჩუქრე სერთიფიკატების გამოყენების ან/და სასაჩუქრე სერთიფიკატების გასაქტიურებლად მიმართული ქმედებების განხორციელებისას, ასევეინფორმაციას კულტურული ღონისძიებებისა და ღონისძიების ბილეთების გაყიდვის შესახებ.

ხელშეკრულება განთავსებულია შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის "YOLO"-ს ვებ-გვერდზე (საიდენტ. კოდი: 405495735) თავისუფალი წვდომით და ისე, რომ უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების შინაარსის გაცნობა თითოეული პირისთვის, ვინც მიმართა კომპანიას ან ბიზნეს სუბიექტს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი მომსახურება შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია „YOLO“-სთან დადებული კომერციული დათმობის (ფრენჩაიზინგის) ხელშეკრულების საფუძველზე საიტის მეშვეობით სასაჩუქრე სერთიფიკატების მიღების, გამოყენების ან/და გააქტიურების მიზნით.

ბიზნეს სუბიექტი ან მომხმარებელი - ფიზიკური პირი მიმართავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიას „YOLO“ (კოდი: 405495735) ან ბიზნეს სუბიექტს, რომელიც ახორციელებს ამ ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებულ საქმიანობას, შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "YOLO"-სთან ("ფრენჩაიზიერი") გაფორმებული კომერციული კონცესიის (ფრენჩაიზინგის) ხელშეკრულების საფუძველზე, სასაჩუქრე სერთიფიკატების შესაძენად, მათი გამოყენების ან/და გააქტიურებისთვის, ეცნობა ხელშეკრულების პირობებს სრულად და სათანადოდ, ადასტურებსხელშეკრულების პირობების მისაღებობას, ეთანხმება და უერთდება ამ ხელშეკრულების პირობებს.

 

 1. ᲢᲔᲠᲛᲘᲜᲗᲐ ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲐ

1.1 "გამყიდველი" - შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "YOLO", რომელიც რეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (საიდენტიფიკაციო კოდი405495735), იურიდიული მისამართი: 0171, თბილისი, ვიქტორ დოლიძის ქ., 27, ბa`q       a. 3, ტელ. +995 550 50 30 30, https://yolo.ge, ან ბიზნეს სუბიექტი, რომელიც ახორციელებს ამ ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებულ საქმიანობას შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია „YOLO“-სთან გაფორმებული კომერციული კონცესიის (ფრენჩაიზინგის) ხელშეკრულების საფუძველზე. ("ფრენჩაიზის მფლობელი").

1.2. „მყიდველი“ - სამეწარმეო სუბიექტი ან ინდივიდუალური მომხმარებელი, რომელსაც გააჩნია იურიდიული პირისათვის (სამართლებრივი ქმედუნარიანობის) აუცილებელი და საკმარისი ხარისხხი, კანონიერი საფუძვლებით და იმ მიზნით, რომელიც არ არღვევს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. გამყიდველს, ზოგადად და უპირობოდ უერთდება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს.

1.3. „მფლობელი“ ნიშნავს პირს, რომელიც ფლობს სასაჩუქრე სერთიფიკატს და/ან ბილეთს.

1.4. „პროვაიდერი“ - ბიზნეს სუბიექტი, რომელმაც გამყიდველთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე: (I) მიანიჭა გამყიდველს მომსახურების მოხმარების მოთხოვნის უფლება, (II) მიანიჭა გამყიდველს უარის თქმის უფლება მესამე პირების სასარგებლოდ. მომსახურების მოხმარების მოთხოვნის უფლებით და (III) უშუალოდ უზრუნველყოფს მომსახურებას გააქტიურებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების სანაცვლოდ.

1.5. "სასაჩუქრე სერტიფიკატი", "სერთიფიკატი" - მასალა ან ელექტრონული საშუალება, რომელიც დამზადებულია პლასტიკური ბარათის სახით ან გამყიდველის მიერ წარმოებული ელექტრონული ფორმით, შესაბამისად, რომელიც მონიშნულია საქონლისა და მომსახურების ნიშნით "YOLO", შეიცავს ინდივიდუალურ სერიულ ნომერს ან/და შტრიხ კოდს და ადასტურებს ამ სერტიფიკატის მფლობელის მოთხოვნის უფლებას.

1.6. "სერთიფიკატის შეფუთვის ნაკრები" - ყუთი და ამობეჭდილი მონაცემები სერტიფიკატის შთაბეჭდილების, გამოყენების პირობებისა და გააქტიურების შესახებ.

"სასაჩუქრე სერტიფიკატი და/ან ბილეთის ღირებულება" - სერთიფიკატის ან/და ბილეთის ნომინალური ღირებულება, რომელიც განსაზღვრავს მოთხოვნის უფლების მაქსიმალურ ღირებულებას, რომლითაც შეიძლება გაიყიდოს სერტიფიკატი და/ან ბილეთი, რომლითაც მყიდველს შეუძლია დაესწროს გააქტიურებულ ღონისძიებას. სასაჩუქრე სერტიფიკატის და/ან ბილეთის ნომინალური ღირებულება განისაზღვრება გამყიდველისთვის მოთხოვნის უფლების მოსაპოვებლად გადახდილი თანხის ოდენობით.

1.8. "პრეტენზიის უფლების ღირებულება" - პრეტენზიის უფლების მფლობელის მიერ შესაბამისი ტიპის შთაბეჭდილებების ან/და მოვლენების შეძენის ფასი, ღირებულება და შინაარსი განისაზღვრება და/ან დადგინდება გამყიდველის მიერ საიტზე. .

1.9. „სასაჩუქრე სერტიფიკატის მოქმედების ვადა“ – პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მფლობელს უფლება აქვს გაააქტიუროს სერტიფიკატი.

1.10. „პრეტენზიის უფლება“ - მფლობელის უფლება გააქტიურებული სასაჩუქრე სერთიფიკატის მიხედვით, მოსთხოვოს პროვაიდერს მომსახურების გაწევა, რომლის შინაარსი შეთანხმებული იყო გამყიდველსა და მფლობელს შორის სასაჩუქრე სერტიფიკატის ან/და ბილეთის გააქტიურებისას.

1.11. „სასაჩუქრე სერთიფიკატის გააქტიურება“ - მოთხოვნის უფლების ასორტიმენტის კოორდინაცია (შთაბეჭდილებების სახეობა), პუნქტებში მითითებული საპასუხო მოქმედებების მთელი ნაკრების შესრულებით. 9.1, პუნქტი 9.2, პუნქტი 9.2.1. ხელშეკრულება, რომლის შედეგადაც მფლობელი იძენს სასაჩუქრე სერტიფიკატზე მოთხოვნის უფლებას და ამოქმედდება სერტიფიკატი.

1.12. "ვებგვერდი" - ვებ გვერდების ნაკრები, რომლებიც გაერთიანებულია ნავიგაციის, შინაარსის მიხედვით და განთავსებულია ინტერნეტში მისამართზე: https://yolo.ge

1.13. „სარეალიზაციო პუნქტი“ – სტაციონარული სავაჭრო ობიექტი, რომელიც მდებარეობს ცალკეულ შენობაში, შენობაში ან შენობის ტერიტორიაზე, რომელშიც გამყიდველი, ფრანშიზის ჩათვლით, ახორციელებს ბიზნეს საქმიანობას. გაყიდვების პუნქტების მისამართი და სამუშაო საათები განისაზღვრება საიტზე;

1.14. „ფრენჩაიზერი“ - ბიზნეს სუბიექტი, რომელიც ახორციელებს ამ ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებულ საქმიანობას, შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "YOLO"-სთანგაფორმებული კომერციული დათმობის (ფრენჩაიზინგის) ხელშეკრულების საფუძველზე.

1.15. "სასაჩუქრე სერთიფიკატის გამოყოფა" - მფლობელის მოთხოვნის უფლების განაწილება, რომელიც დამოწმებულია შესაბამისი სასაჩუქრე სერთიფიკატით, რამდენიმე ნაწილად მფლობელის მიერ წარმოდგენილი სასაჩუქრე სერთიფიკატის ნომინალის რამდენიმე ნაწილად დაყოფით შესაბამისი დასახელების რამდენიმე ნაწილად. მფლობელის მიერ და ამ ნაწილებისთვის ინდივიდუალური სერიული ნომრების მინიჭება, რომლებიც ეცნობება მფლობელებს, რომლებიც აუცილებელია სასაჩუქრე სერტიფიკატის ამ ნაწილების მიხედვით მოთხოვნის უფლებების განსახორციელებლად.

1.16. "სასაჩუქრე სერთიფიკატების ასოციაცია" - მფლობელის პრეტენზიის უფლებების გაერთიანება, დამოწმებული სხვადასხვა სასაჩუქრე სერთიფიკატებით, ერთ მოთხოვნის უფლებაში მფლობელის მიერ წარმოდგენილი სასაჩუქრე სერთიფიკატების ნომინაციების შეჯამებით და მოთხოვნის გაერთიანებულ უფლებას ინდივიდუალური სერიული ნომრის მინიჭებით (რომელიც შეესაბამება მფლობელის მიერ წარმოდგენილი სასაჩუქრე სერთიფიკატების ნომინაციების რაოდენობას), რომელიც ეცნობება მფლობელს და აუცილებელია მისთვის ამ კომბინირებული სასაჩუქრე სერტიფიკატის მიხედვით მოთხოვნის უფლება.

1.17. "სასაჩუქრე სერთიფიკატების გადანაწილება" - სასაჩუქრე სერთიფიკატების დაყოფის ან/და გაერთიანების განხორციელება, რის შედეგადაც რამდენიმე სასაჩუქრე სერთიფიკატს ენიჭება ახალი ინდივიდუალური სერიული ნომრები, რომლებიც აუცილებელია ამ სასაჩუქრე სერთიფიკატების მოთხოვნის უფლების განსახორციელებლად.

1.18. „სასაჩუქრე სერტიფიკატის ღირებულების ზრდა“ - მფლობელის მიერ წარმოდგენილი სასაჩუქრე სერტიფიკატის ღირებულების ზრდა მისგან დამატებითი გადასახადების მიღებით, რომლის ოდენობა უდრის სხვაობას სასაჩუქრე სერტიფიკატის ღირებულებას შორის, რომელსაც მფლობელი. სურს მიიღოს და სასაჩუქრე სერთიფიკატის ღირებულება, რომელიც უკვე აქვს მფლობელს (სასაჩუქრე სერთიფიკატის სერიული ნომრის შეცვლის გარეშე). სერთიფიკატი) და, შესაბამისად, მფლობელს საკუთრებაში არსებული სასაჩუქრე სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების ზრდა, ასეთი გაზრდის შესახებ შეტყობინების მფლობელისთვის, რომელმაც განახორციელა შესაბამისი დამატებითი გადახდა.

1.19. „ივენთი“ - yolo.ge-ზე განთავსებული ნებისმიერი კულტურული, გასართობი, სპორტული თუ სხვა ღონისძიება

1.20. "ბილეთი" - მყიდველის მიერ შეძენილი ღონისძიების მონახულების უფლება.

1.21. „ტრანზაქციის საკომისიო“ ნიშნავს ბანკის ან სხვა გადახდის კომპანიების მიერ ნებისმიერი ფინანსური ტრანზაქციის დროს დაწესებულ საკომისიოს. (სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების შეძენა, თანხის დაბრუნება და ა.შ.)

 

 1. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულებაში მითითებული წესით და პირობებით, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას გადასცეს მყიდველს სასაჩუქრე სერთიფიკატები და/ან ბილეთები, ხოლო მყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს და მიიღოს სასაჩუქრე სერთიფიკატები და/ან ბილეთები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. .

2.2. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების ფასი განისაზღვრება სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების ნომინალური ღირებულებით.

2.3. გამყიდველი გარანტიას იძლევა, რომ მოთხოვნის უფლება, რომლითაც შეიძლება განხორციელდეს სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების გააქტიურება, ეკუთვნის და/ან ეკუთვნის მას მომავალში საკუთრების უფლებით, არ ექვემდებარება და არ იქნება გასხვისების, დაკავების აკრძალვა არ არის და არ იქნება გირავნობის საგანი და სხვა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფას რომელიმე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე, სახელმწიფო ორგანოებსა და სახელმწიფოზე და არ არის და არ იქნება სხვა რაიმეს საგანი. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ტვირთი ან შეზღუდვა.

 

 1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების შეკვეთის პროცედურა დისტანციური კომუნიკაციების საშუალებით

3.1. საქონლის შეკვეთას ახორციელებს მყიდველი ინტერნეტ საიტის yolo.ge-ს მეშვეობით.

3.2. გამყიდველის ვებსაიტზე დარეგისტრირებისას, მყიდველი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემდეგი სარეგისტრაციო ინფორმაცია თავის შესახებ:

3.3. ოპერატორის მეშვეობით შეკვეთის განთავსებისას მყიდველი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს ამ ხელშეკრულების 3.2 პუნქტში მითითებული ინფორმაცია. მყიდველის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების მიღება ხდება ვებ-გვერდზე სარეგისტრაციო ფორმაში შესაბამისი მონაცემების შეყვანით ან ოპერატორის მეშვეობით შეკვეთის განთავსებისას. მყიდველს უფლება აქვს შეცვალოს სარეგისტრაციო ინფორმაცია თავის შესახებ. ოპერატორი არ ცვლის და არ ასწორებს სარეგისტრაციო ინფორმაციას მყიდველის შესახებ ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე. გამყიდველი იღებს ვალდებულებას არ გაამჟღავნოს მყიდველის მონაცემები, რომლებიც მითითებულია yolo.ge-ზე რეგისტრაციისას და შეკვეთის გაფორმებისას პირებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შეკვეთის შესრულებასთან. შერჩეული საქონლის შეკვეთის დამტკიცების შემდეგ, მყიდველი აწვდის ოპერატორს აუცილებელ ინფორმაციას ამ ხელშეკრულების 3.2 პუნქტით განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად.

3.4. შეკვეთის განთავსებით თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია:

- კომუნიკაციების გაგზავნა, როგორიცაა ელ.წერილი ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებები (sms) ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ, მიზნობრივი აქციები, სერვისების განახლებები და აქციები;

- განვსაზღვროთ ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების, შინაარსისა და რეკლამის ეფექტურობა და გაუმჯობესება.

3.5. გამყიდველი და ოპერატორი არ არიან პასუხისმგებელი მყიდველის მიერ შეკვეთის განთავსებისას მოწოდებული ინფორმაციის შინაარსსა და სიზუსტეზე.

3.6. მყიდველი პასუხისმგებელია შეკვეთის განთავსებისას მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე.

3.7. მყიდველის მიერ ვებგვერდზე დამოუკიდებლად განთავსებული შეკვეთის გადახდა ნიშნავს მყიდველის თანხმობას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებზე. შეკვეთის გადახდის დღე არის გამყიდველსა და მყიდველს შორის ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების თარიღი.

3.8. yolo.ge ვებგვერდზე წარმოდგენილი ყველა საინფორმაციო მასალა მხოლოდ საცნობაროა და სრულად ვერ გადმოსცემს სანდო ინფორმაციას საქონლის გარკვეული თვისებებისა და მახასიათებლების შესახებ. თუ მყიდველს აქვს რაიმე შეკითხვა საქონლის თვისებებთან და მახასიათებლებთან დაკავშირებით, შეკვეთის განთავსებამდე მან უნდა მიმართოს რჩევა ოპერატორს.


 1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების გადაცემის პირობები და პირობები დისტანციური კომუნიკაციებით მათი შეკვეთისას

4.1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების პარტიების გადაცემა ხელშეკრულების მე-3 ნაწილის შესაბამისად განთავსებული შეკვეთების შესაბამისად ხორციელდება გამყიდველის მიერ შემდეგი პირობებით:

4.1.1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების გადაცემის შემთხვევაში, ხელშეკრულების 4.2.1 პუნქტის პირობებით, გამყიდველი გადასცემს პლასტიკური ბარათის ან/და ბილეთების დაბეჭდილი სახით დამზადებულ სასაჩუქრე სერთიფიკატებს, შემდეგი მომენტიდან. დღე მყიდველისთვის მოსახერხებელ დროს, ან ბილეთები. სერთიფიკატების ან/და ბილეთების გადაცემა ხდება გაყიდვების პუნქტებში ან ადგილზე მიტანის სერვისით მათი სამუშაო საათებში.

4.1.2. ელექტრონული ფორმით გენერირებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების გადაცემის შემთხვევაში, ხელშეკრულების 4.2.3 პუნქტის პირობების შესაბამისად, გამყიდველი გადასცემს შესაბამის სასაჩუქრე სერთიფიკატებს ან/და ბილეთებს მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ვადაში. შეთავაზების შესაბამისად.

4.1.3. მყიდველის მიერ სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების მიღება დასაშვებია მხოლოდ მათი ღირებულების გადახდის შემდეგ და მათი ტრანსპორტირებისა და მიწოდების უზრუნველყოფის ღირებულების გადახდის შემდეგ, მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში. მიწოდების მიმღების ადგილმდებარეობის შესახებ არასწორი მონაცემების შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მისამართის იდენტიფიცირება და მყიდველთან დაკავშირება, გამყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას კურიერის მიწოდებაზე. მიწოდების დეტალებისთვის იხილეთ მიწოდების პირობების განყოფილება.

4.2. სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების გადაცემა ხორციელდება გამყიდველის მიერ შემდეგი პირობებით:

4.2.1. მყიდველის მიერ პლასტიკური ბარათის სახით დამზადებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ნაბეჭდი პროდუქციის სახით დამზადებული ბილეთების პერსონალური ქვითარი გაყიდვების პუნქტების მისამართზე.

4.2.2. პლასტიკური ბარათის სახით დამზადებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ნაბეჭდი პროდუქტის სახით დამზადებული ბილეთების გადაცემა მყიდველზე იმ ორგანიზაციის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სერტიფიკატის ტრანსპორტირებას და მიწოდებას (საკურიერო მომსახურება, გადამზიდავი, ფოსტა და ა.შ.) მიერ არჩეული. გამყიდველი და მისამართით, რომელიც მითითებულია იმ პირის მიერ, რომელმაც შეკვეთა გააკეთა.

4.2.3. მყიდველის ელექტრონულ ფოსტაზე ელექტრონული ფორმით გენერირებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების გაგზავნა.

4.3. სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების გადაცემის შემთხვევაში ხელშეკრულების 4.2.1 პუნქტში მითითებული პირობებით, სერტიფიკატის ან/და ბილეთის საკუთრება და სერთიფიკატების შემთხვევითი დაზიანების, განადგურების ან/და ფაქტობრივი დაკარგვის რისკი. და/ან ბილეთები გადადის გამყიდველიდან მყიდველზე სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების პარტია მყიდველზე გადაცემის მომენტიდან.

4.4. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების ხელშეკრულების 4.2.2 პუნქტში მითითებული პირობებით გადაცემის შემთხვევაში, სერთიფიკატების და/ან ბილეთების შემთხვევითი დაზიანების, განადგურების და/ან ფაქტობრივი დაკარგვის საკუთრება და რისკი გადადის გამყიდველისგან. მყიდველს შეკვეთის გადაცემის მომენტიდან ორგანიზაციაში, რომელიც უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებასა და მიწოდებას (საკურიერო მომსახურება, გადამზიდავი, ფოსტა და ა.შ.). შეკვეთის მყიდველის სასარგებლოდ გადაცემის ვალდებულებები, ამ შემთხვევაში, შესრულებულად ითვლება სერთიფიკატების ან/და ბილეთების ტრანსპორტირებისა და მიწოდების ორგანიზაციის მიერ (საკურიერო მომსახურება, გადამზიდავი, ფოსტა და ა.შ.) მიღების მომენტიდან.

4.5. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების გადაცემის შემთხვევაში ხელშეკრულების 4.2.3 პუნქტში მითითებული პირობებით, სერტიფიკატების ან/და ბილეთების საკუთრება და სერთიფიკატების შემთხვევითი დაზიანების, განადგურების ან/და ფაქტობრივი დაკარგვის რისკი. და/ან ბილეთები გადაეცემა გამყიდველიდან მყიდველს იმ მომენტიდან, როდესაც გამყიდველი ასეთი სერთიფიკატები გაგზავნის მყიდველის ელექტრონულ ფოსტაზე.

4.6. მყიდველი, საკუთარი ხარჯებით, იღებს სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების პარტიას ხელშეკრულების 4.2.1 პუნქტში მითითებულ მისამართზე ან განაცხადში მითითებულ მისამართზე, იმ პირობით, რომ შეკვეთა გადაიცემა პუნქტის 4.2 შესაბამისად. ხელშეკრულების 2. მყიდველი, საჭიროების შემთხვევაში, დამოუკიდებლად აწვდის ელექტრონული ფორმით გენერირებული და მის მიერ ელექტრონული ფოსტით მიღებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების ამონაბეჭდს ხელშეკრულების 4.2.3 პუნქტის შესაბამისად.4.6. მყიდველი, საკუთარი ხარჯებით, იღებს სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების პარტიას ხელშეკრულების 4.2.1 პუნქტში მითითებულ მისამართზე ან განაცხადში მითითებულ მისამართზე, იმ პირობით, რომ შეკვეთა გადაიცემა პუნქტის 4.2 შესაბამისად. ხელშეკრულების 2. მყიდველი, საჭიროების შემთხვევაში, დამოუკიდებლად აწვდის ელექტრონული ფორმით გენერირებული და მის მიერ ელექტრონული ფოსტით მიღებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების ამონაბეჭდს ხელშეკრულების 4.2.3 პუნქტის შესაბამისად.

 1. შეკვეთის გადაცემის პროცედურა

5.1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების გადაცემა და მიღება ხდება ზედნადების ან ქვითრით (შემდგომში „სავაჭრო დოკუმენტი“), რომლებიც გენერირებულია გამყიდველის, ფრანშიზის ჩათვლით, ქაღალდის ან ელექტრონული ფორმით.

5.2. მყიდველი, სავაჭრო დოკუმენტის მიღების დროს, სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების შეკვეთის პირობებთან შესაბამისობის გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, ვალდებულია ხელი მოაწეროს გამყიდველის კუთვნილი სავაჭრო დოკუმენტის ასლს ქ. ქაღალდის ფორმა (თუ მიღებულია გამყიდველისგან ასეთი ფორმით) ან გაუგზავნოთ სავაჭრო დოკუმენტი გამყიდველს, მყიდველის მიერ ხელმოწერილი ელექტრონული ფორმით (თუ მიღებულია გამყიდველისგან ასეთი ფორმით). თუ გამყიდველი მყიდველს გადაზიდვის დოკუმენტის ელექტრონული ფორმით გაგზავნიდან 72 საათის განმავლობაში არ გაუკეთებს მასზე ხელშეკრულების 5.3 პუნქტით გათვალისწინებული შენიშვნების გაკეთებას, მაშინ შესაბამისი გადაზიდვის დოკუმენტი ელექტრონული ფორმით ითვლება მყიდველის მიერ ხელმოწერილად. . შეკვეთის განთავსებისა და გადახდის შემდეგ, მყიდველის სარეგისტრაციო პროფილი აჩვენებს სასაქონლო დოკუმენტს - პერსონალურ ანგარიშში შეკვეთის ინფორმაციის განყოფილებაში.

5.3. სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების რაოდენობასა და ნომინალში აშკარა ხარვეზების შემთხვევაში, მყიდველი, გადაზიდვის დოკუმენტის მიღების დროს (და გადაზიდვის დოკუმენტის ელექტრონული ფორმით გაგზავნის შემთხვევაში - არაუგვიანეს 72 საათისა გამყიდველის მიერ მყიდველისთვის გაგზავნის მომენტიდან), უფლება აქვს უარი თქვას სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების მიღებაზე და მიაწოდოს გამყიდველს (ფრენჩაიზის მიმღებს) დეფექტების შესახებ შეტყობინება, რომელიც გამორიცხავს სერთიფიკატების და/ან ბილეთების მიღებას. შეტყობინებაში ხარვეზების შესახებ, სერთიფიკატების ან/და ბილეთების მიღების გამოკლებით, მყიდველი იღებს ვალდებულებას მიუთითოს:

- შეტყობინების თარიღი და ადგილი;

- შეტყობინების გამცემი პირის გვარი, სახელი, პატრონიმი;

- ხარვეზები, რომლებიც გამორიცხავს სავაჭრო დოკუმენტების ხელმოწერას.

5.4. გამყიდველი (ფრენჩაიზის მფლობელი), ხარვეზების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში, გადაზიდვის დოკუმენტების ხელმოწერისა და სერტიფიკატის/ბილეთების მიღების გამოკლებით, იღებს ვალდებულებას აღმოფხვრას მყიდველის მიერ გამართლებული და განსაზღვრული ხარვეზები ( შეფუთვა და ა.შ.). სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების გადაცემა და მიღება, ხარვეზების აღმოფხვრის შედეგების საფუძველზე, ხორციელდება ხელშეკრულების 5.1 - პუნქტი 5.3 პუნქტებით განსაზღვრული ზოგადი პროცედურის შესაბამისად.

5.5. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების მიუღებლობის შემთხვევაში (გამყიდველის სავაჭრო დოკუმენტის ასლის ხელმოუწერლობა) და გამყიდველს არ ეცნობება ხარვეზების შესახებ, რომლებიც გამორიცხავს სერტიფიკატების მიღებას ხელშეკრულების 5.3 პუნქტში მითითებულ ვადაში, სასაჩუქრე სერთიფიკატები და/ან ბილეთები მიიღება სათანადო რაოდენობით და შესაბამისი დასახელებით. მყიდველი, რასთან დაკავშირებითაც მყიდველი ადასტურებს სასაქონლო დოკუმენტებში მითითებული მონაცემების საკუთრებასა და სისრულეს, გამყიდველის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მფლობელობას.

5.6. მყიდველის მიერ სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების დაუსაბუთებელი მიუღებლობის შემთხვევაში, გამყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეადგინოს სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების მიუღებლობის აქტი (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „არასამართლებრივი აქტი. - მიღება"). მიუღებლობის აქტს ადგენენ გამყიდველის თანამშრომლები სულ მცირე 2 (ორი) ადამიანის ოდენობით და მხოლოდ სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების მიუღებლობის ფაქტის დაფიქსირების შემდეგ. მიუღებლობის აქტი უნდა შეიცავდეს:

- მიუღებლობის აქტის შედგენის თარიღი, ადგილი და დრო;

- გვარი, სახელი, პატრონიმი, იმ პირთა თანამდებობები, რომლებმაც შეადგინეს დაუშვებლობის აქტი;

- ინფორმაცია მიუღებელი სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების რაოდენობის შესახებ;

- ინფორმაცია მყიდველის შესახებ, რომელმაც არ მიიღო სასაჩუქრე სერთიფიკატები და/ან ბილეთები;

- გამყიდველის მიერ განსაზღვრული სხვა საჭირო მონაცემები.

5.7. პლასტიკური ბარათის ან/და ბილეთების სახით დაბეჭდილი პროდუქციის სახით დამზადებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების გადაცემა მყიდველზე ნაწილებად (კერძოდ, ოდენობით ნაკლები ოდენობით, ვიდრე მითითებულია მყიდველის მიერ შეძენისთვის გადახდილი შეთავაზებაში. სასაჩუქრე სერთიფიკატების პარტია) დაუშვებელია.

5.8. სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების გადაცემა ხორციელდება მას შემდეგ, რაც მყიდველი დათვლის სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების რაოდენობას.

5.9. ანგარიშ-ფაქტურები, ქვითრები, შერიგების აქტები და სხვა დოკუმენტები შეიძლება შედგეს და გაიგზავნოს გამყიდველისა და მყიდველის მიერ ელექტრონული ფორმით, ელექტრონული დოკუმენტების მართვის სერვისების გამოყენებით.

 

 1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების შეძენის პროცედურა გაყიდვის პუნქტებში დისტანციური კომუნიკაციების გამოყენების გარეშე

6.1. მყიდველს უფლება აქვს შეუკვეთოს, გადაიხადოს და მიიღოს სასაჩუქრე სერთიფიკატები და/ან ბილეთები გაყიდვის ადგილზე, უშუალოდ დაუკავშირდეს გამყიდველს, მათ შორის ფრანჩაიზს, შესაბამისი გაყიდვის პუნქტის გახსნის საათებში.

6.2. სასაჩუქრე მოწმობების ან/და ბილეთების გადაცემა-მიღება გაყიდვის პუნქტში ხდება ხელშეკრულების მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

 

 1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების ფასი

7.1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების ფასი განისაზღვრება სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების ნომინალური ღირებულებით. ფასი ყალიბდება მოთხოვნის უფლების ღირებულებაზე დაყრდნობით. სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების ფასის გადახდა არის გადახდა მოთხოვნის უფლების მოპოვებისთვის და არ არის დეპოზიტი.

7.2. სერთიფიკატის პაკეტი არ შედის სასაჩუქრე მოწმობის ფასში, ასევე დაბეჭდილი ბილეთები. მათ ღირებულებას იხდის მყიდველი ცალკე ამ ვარიანტის არჩევისას.

 

 1. გადახდის პროცედურა

8.1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების პარტიების გადაცემის გამო, თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული გამყიდველთან, მყიდველი იხდის გამყიდველის სასარგებლოდ, ფრანშიზის ჩათვლით, სასაჩუქრე სერთიფიკატის და/ან ბილეთის თითოეული ერთეულის სახსრებს. შემდეგი თანმიმდევრობით:

8.1.1. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების პარტიების ღირებულების გადახდა (თითოეული ერთეული სასაჩუქრე სერტიფიკატები ან/და ბილეთები შედის პარტიაში) სასაჩუქრე სერთიფიკატების ან/და ბილეთების ჯამური ფასის 100%-ის ოდენობით ხორციელდება უნაღდო თანხების გადარიცხვა გამყიდველის ანგარიშზე, მათ შორის, ფრენჩაიზები, ან

8.1.2. გამყიდველთან (ფრენჩაიზის მიმღებთან) ნაღდი ანგარიშსწორებით.

8.2. ანგარიშსწორება ხდება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში გამყიდველის ან ფრანშიზის რეკვიზიტზე, რომელიც მითითებულია ვებგვერდზე ან გაყიდვის პუნქტებში.

8.3. სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების გადახდის მისაღები ფორმები მითითებულია ვებგვერდზე.

 

 1. სასაჩუქრე სერტიფიკატის ან/და ბილეთის გააქტიურების პროცედურა და გამოყენების პირობები

სასაჩუქრე სერტიფიკატის გააქტიურების პროცედურა:

(უნდა დარეგისტრირდეთ საიტზე - დარეგისტრირდეთ)

9.1. მფლობელი, სერტიფიკატის მოქმედების პერიოდის განმავლობაში, იღებს ვალდებულებას დაუკავშირდეს გამყიდველს yolo.ge ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის შემდეგ უშუალოდ შერჩეული 1 (ერთი) შთაბეჭდილების შესახებ შეტყობინებით, რომლის მოთხოვნის უფლების ღირებულება არ აღემატება სასაჩუქრე სერთიფიკატის ნომინალური ღირებულება, რისთვისაც მფლობელი აპირებს სერთიფიკატის გააქტიურებას - კომპანიის ვებსაიტზე ფუნქციის გააქტიურების გამოყენებით.

ასეთ შეტყობინებაში მფლობელი, შერჩეული შთაბეჭდილების სახელთან ერთად, ასევე აღნიშნავს:

- სასაჩუქრე მოწმობის ინდივიდუალური სერიული ნომერი;

- საკუთარი გვარი, სახელი, პატრონიმი;

- ფიჭური საკომუნიკაციო საშუალების საკუთარი ტელეფონის ნომერი;

- შთაბეჭდილების მიღების სასურველი პერიოდი.

შეტყობინება გამყიდველს მიეწოდება ტელეფონის ნომრებით და/ან ელექტრონული ფოსტით, რომლებიც განთავსებულია ვებგვერდზე და/ან საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. ასეთი შეტყობინების გაგზავნა შესაძლებელია ყოველდღიურად 10:00-დან 19:00 საათამდე პერიოდში, მოგვიანებით განხორციელების შემთხვევაში განიხილება კომპანიის ადმინისტრატორები მომდევნო სამუშაო დღეს.

9.2. გამყიდველი გონივრულ ვადაში, ხელშეკრულების 9.1 პუნქტში მითითებული შეტყობინების მიღების დღიდან, ათანხმებს (წიგნს) პროვაიდერს მფლობელის მიერ არჩეული სერვისის მოხმარების დროსა და ადგილს და უგზავნის SMS-ის გააქტიურებას. სასაჩუქრე სერთიფიკატის შეტყობინება მფლობელის მიერ მითითებულ ფიჭურ მობილურ ტელეფონზე.

9.2.1. სერვისები, რომლებიც შეიძლება დამოკიდებული იყოს წელიწადის დროზე, ამინდის პირობებზე და სხვა ობიექტურ ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათი მიწოდების შესაძლებლობასა და/ან ხარისხზე, შეთანხმებული (დაჯავშნილი) ხდება ხელსაყრელ დღეს. ამინდის პირობებისა და სხვა ობიექტური ფაქტორების ცვლილების შემთხვევაში, რომლებიც გავლენას ახდენენ მომსახურების მიწოდების შესაძლებლობაზე ან/და ხარისხზე შეთანხმებულ (დაჯავშნილ) დღეს, განისაზღვრება მომსახურების გაწევის კიდევ ერთი შემდეგი ხელსაყრელი დღე.

9.3. მომსახურების მისაღებად მფლობელი ვალდებულია პროვაიდერს მიაწოდოს სასაჩუქრე სერთიფიკატი უნიკალური კოდით, დამზადებული პლასტიკური ბარათის სახით, ან ელექტრონული ფორმით გაცემული სასაჩუქრე მოწმობის ამონაბეჭდი და დროულად მივიდეს ადგილზე. შთაბეჭდილების მიღება, რომელსაც ეთანხმება პროვაიდერი.

9.4. მფლობელს უფლება აქვს შეცვალოს არჩეული შთაბეჭდილება (მომსახურება) სასაჩუქრე სერთიფიკატის აქტივაციის ეტაპამდე, მაგრამ არა უმეტეს 1 (ერთჯერადად), წინასწარ აცნობოს გამყიდველს ასეთი ცვლილების შესახებ. ასეთ შეტყობინებაში მფლობელი, შერჩეული შთაბეჭდილების სახელთან ერთად, ასევე აღნიშნავს:

- სასაჩუქრე მოწმობის ინდივიდუალური სერიული ნომერი;

- საკუთარი გვარი, სახელი, პატრონიმი;

- ფიჭური საკომუნიკაციო საშუალების საკუთარი ტელეფონის ნომერი;

- შთაბეჭდილების მიღების სასურველი პერიოდი.

შეტყობინება გამყიდველს მიეწოდება ტელეფონის ნომრებით და/ან ელექტრონული ფოსტით, რომლებიც განთავსებულია ვებგვერდზე და/ან საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. ასეთი შეტყობინების გაგზავნა შესაძლებელია ყოველდღიურად 10:00-დან 19:00 საათამდე პერიოდში, მოგვიანებით განხორციელების შემთხვევაში განიხილება კომპანიის ადმინისტრატორები მომდევნო სამუშაო დღეს.

9.2. გამყიდველი გონივრულ ვადაში, ხელშეკრულების 9.1 პუნქტში მითითებული შეტყობინების მიღების დღიდან, ათანხმებს (წიგნს) პროვაიდერს მფლობელის მიერ არჩეული სერვისის მოხმარების დროსა და ადგილს და უგზავნის SMS-ის გააქტიურებას. სასაჩუქრე სერთიფიკატის შეტყობინება მფლობელის მიერ მითითებულ ფიჭურ მობილურ ტელეფონზე.

9.2.1. სერვისები, რომლებიც შეიძლება დამოკიდებული იყოს წელიწადის დროზე, ამინდის პირობებზე და სხვა ობიექტურ ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათი მიწოდების შესაძლებლობასა და/ან ხარისხზე, შეთანხმებული (დაჯავშნილი) ხდება ხელსაყრელ დღეს. ამინდის პირობებისა და სხვა ობიექტური ფაქტორების ცვლილების შემთხვევაში, რომლებიც გავლენას ახდენენ მომსახურების მიწოდების შესაძლებლობაზე ან/და ხარისხზე შეთანხმებულ (დაჯავშნილ) დღეს, განისაზღვრება მომსახურების გაწევის კიდევ ერთი შემდეგი ხელსაყრელი დღე.

9.3. მომსახურების მისაღებად მფლობელი ვალდებულია პროვაიდერს მიაწოდოს სასაჩუქრე სერთიფიკატი უნიკალური კოდით, დამზადებული პლასტიკური ბარათის სახით, ან ელექტრონული ფორმით გაცემული სასაჩუქრე მოწმობის ამონაბეჭდი და დროულად მივიდეს ადგილზე. შთაბეჭდილების მიღება, რომელსაც ეთანხმება პროვაიდერი.

9.4. მფლობელს უფლება აქვს შეცვალოს არჩეული შთაბეჭდილება (მომსახურება) სასაჩუქრე სერთიფიკატის აქტივაციის ეტაპამდე, მაგრამ არა უმეტეს 1 (ერთჯერადად), წინასწარ აცნობოს გამყიდველს ასეთი ცვლილების შესახებ.

სასაჩუქრე სერტიფიკატის პირობები:

9.5. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი პროვაიდერის მიერ სასაჩუქრე სერტიფიკატის გამოყენებით მოწოდებული მომსახურების ხარისხზე (შთაბეჭდილებები). სასაჩუქრე სერტიფიკატის გამოყენებით მოხმარებული საჩივრების, პრეტენზიების, მოთხოვნების (შთაბეჭდილებების) მიღება, განხილვა ან/და დაკმაყოფილება ხდება პროვაიდერის მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზოგადი წესით, მყიდველის მოთხოვნით და/ ან მფლობელი. გამყიდველი აწვდის ინფორმაციას პროვაიდერის დეტალების შესახებ, რომელმაც მოახდინა მომსახურება (შთაბეჭდილება).

9.6. მფლობელს არ შეუძლია გაააქტიუროს სასაჩუქრე სერტიფიკატი 1 (ერთ) მეტი ტიპის ჩვენებაზე (მომსახურებაზე) სერტიფიკატის ღირებულების ფარგლებში. სასაჩუქრე მოწმობის ნაწილობრივ გამოყენება შეუძლებელია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამოყოფის პროცედურის გარეშე.

საჩუქრის სერტიფიკატი ნაწილობრივ არ იცვლება პროვაიდერის მომსახურებებზე (გამოცდილებებზე ან ღონისძიებებზე).

სასაჩუქრე სერთიფიკატის გამოყენება შეუძლებელია სხვა სერვისებისთვის (ჩვენებები), გარდა შესაბამისი ტიპის შთაბეჭდილებისა (მომსახურებისა), რომლის მიმართაც გააქტიურებულია ან/და ხორციელდება სასაჩუქრე სერთიფიკატი.

9.7. პროვაიდერები დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ შთაბეჭდილებების (მომსახურების) მიწოდების პირობებს და პასუხისმგებელნი არიან მფლობელების წინაშე მიწოდებული შთაბეჭდილებების (მომსახურების) ხარისხზე.

9.8. მყიდველს უფლება აქვს გადასცეს სასაჩუქრე სერთიფიკატები მესამე პირებს გამყიდველთან ასეთი გადაცემის ცალკეული შეთანხმების გარეშე. მესამე მხარის სასარგებლოდ სასაჩუქრე სერთიფიკატების გადაცემის შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს სრული ინფორმაცია სასაჩუქრე სერთიფიკატების გამოყენებისა და გააქტიურების პირობების შესახებ, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, და პასუხისმგებელია მხოლოდ მათზე. დაცვა.

9.9. სასაჩუქრე მოწმობის ნაღდი ფულის გადაცვლა შეუძლებელია. სასაჩუქრე მოწმობა და მისი ღირებულების გადასახდელად გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება, გარდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და ვებგვერდზე მითითებული პირობებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.10. მფლობელს უფლება აქვს გაააქტიუროს და გამოიყენოს შესაბამისი სასაჩუქრე სერტიფიკატი და გამოიყენოს შთაბეჭდილება (მომსახურება) მხოლოდ ერთხელ, ექსკლუზიურად ერთ პროვაიდერთან და ექსკლუზიურად 1 (ერთი) შერჩეული ტიპის შთაბეჭდილების (მომსახურებისთვის), რისთვისაც გააქტიურდა ასეთი სერტიფიკატი. რამდენიმე შთაბეჭდილების (მომსახურების) მისაღებად, მათ შორის, სხვადასხვა პროვაიდერისგან, მფლობელს უფლება აქვს გაყოს მას კუთვნილი სასაჩუქრე სერთიფიკატი ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

9.11. სასაჩუქრე სერთიფიკატები მოქმედებს სასაჩუქრე სერთიფიკატების ხანგრძლივობის განმავლობაში, სერტიფიკატის შეძენის დღიდან 6 თვის განმავლობაში. შესაბამისი სასაჩუქრე სერთიფიკატის მოქმედების ბოლო დღე არის თარიღი, რომელიც მითითებულია მყიდველისთვის გაგზავნილ წერილში სასაჩუქრე სერთიფიკატის შეძენის შემდეგ. სასაჩუქრე სერტიფიკატის ვადის გასვლის შემდეგ სასაჩუქრე სერტიფიკატი კარგავს მოქმედების ძალას, ხოლო მისი მფლობელი კარგავს უფლებას გაააქტიუროს სერტიფიკატი და მოიპოვოს მოთხოვნის უფლება. სასაჩუქრე მოწმობის ნომინალური ღირებულება მის მფლობელს ან/და მყიდველს არ უბრუნდება (უბრუნებელია), გარდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და საიტზე მითითებული პირობებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.12. მყიდველი ან მფლობელი იღებს ვალდებულებას, გაააქტიუროს (გამოიყენოს) სასაჩუქრე სერტიფიკატი სერტიფიკატის მოქმედების პერიოდში - შეძენის დღიდან 6 თვე.

სასაჩუქრე სერთიფიკატების გაყოფა, ასოცირებული, გადანაწილება და მათი ღირებულების გაზრდა

9.13. მფლობელს უფლება აქვს გაყოს მის კუთვნილი სასაჩუქრე მოწმობა, გააერთიანოს მის კუთვნილი რამდენიმე სასაჩუქრე სერთიფიკატი ან გადაანაწილოს ისინი, ასევე გაზარდოს მის კუთვნილი სასაჩუქრე მოწმობის ნომინალური ღირებულება.

9.14. ხელშეკრულების 9.13 პუნქტში მითითებული სერვისების მისაღებად, მფლობელი დაუკავშირდება გამყიდველს ტელეფონით ან/და გამყიდველთან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით ან ვებსაიტზე სპეციალური ფორმის შევსებით, აქტივაციის განყოფილებაში.

9.15. მფლობელი ვალდებულია აცნობოს გამყიდველს სასაჩუქრე სერტიფიკატ(ებ)ის ნომინალი, მოქმედების ვადა, ინდივიდუალური სერიული ნომერი და/ან შტრიხკოდი და ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახის სერვისები, რომლებიც მითითებულია ხელშეკრულების 9.13 პუნქტში, სურს მიიღოს მფლობელს და. რა ფორმით. კერძოდ, სასაჩუქრე სერტიფიკატების გაყოფისას, მფლობელმა უნდა აცნობოს, რომელ ნაწილს სურს სასაჩუქრე სერტიფიკატის ნომინალის დაყოფა, თუ ასეთი დაყოფა შესაძლებელია, სასაჩუქრე სერტიფიკატის დასახელების საფუძველზე. კომბინირებისას - რომელი სასაჩუქრე სერთიფიკატები და რა დასახელების გაერთიანება სურს მფლობელს. გადანაწილებისას - რომელი სასაჩუქრე სერთიფიკატები და რა ღირებულება უნდა გაიყოს და გაერთიანდეს, რათა შედეგად შეიქმნას ახალი სასაჩუქრე სერთიფიკატები. სასაჩუქრე მოწმობის ღირებულების გაზრდისას - რა ოდენობით სურს მფლობელს გაზარდოს სასაჩუქრე სერთიფიკატის ღირებულება.

9.16. გამყიდველი, ხელშეკრულების 9.13 პუნქტში მითითებული სერვისების გაწევამდე, ამოწმებს მფლობელის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ხელშეკრულების 9.15 პუნქტის შესაბამისად, ხოლო მფლობელის განაცხადში მითითებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების ნამდვილობას, ადგენს დაკმაყოფილების შესაძლებლობას. მის მოთხოვნებს და საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდება მფლობელს მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმებისა და დაზუსტების მიზნით.

9.17. ხელშეკრულების 9.13 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება ხორციელდება წარმოდგენილი სასაჩუქრე სერთიფიკატის მოქმედების, მისი მოქმედების ვადის და დასახელების, აგრეთვე მისი გააქტიურების არარსებობის შესახებ ინფორმაციის შემოწმების შემდეგ.

9.18. თუ მფლობელის მიერ ხელშეკრულების 9.1 პუნქტის შესაბამისად მოწოდებული ინფორმაციის დაზუსტებისა და მის მიერ წარმოდგენილი სასაჩუქრე სერთიფიკატის შემოწმების შედეგების საფუძველზე, გამყიდველი ასკვნის, რომ შესაძლებელია ხელშეკრულების 9.13 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა. და მფლობელის დაკვეთით, ის აწვდის ასეთ მომსახურებას შემდეგნაირად:

- სასაჩუქრე სერთიფიკატების დაყოფისას, მფლობელს უგზავნის მის მიერ მითითებულ საკომუნიკაციო საშუალებებს (ელ. ფოსტა, მყისიერი მესინჯერი, მობილური კომუნიკაცია და ა. მათ და მათ კონფესიებს;

- სასაჩუქრე სერთიფიკატების შერწყმისას მფლობელს უგზავნის მის მიერ მითითებულ საკომუნიკაციო საშუალებებს (ელ. ფოსტა, მესინჯერი, მობილური კომუნიკაცია და ა.შ.) შეტყობინებები კომბინირებული სასაჩუქრე სერთიფიკატის ინდივიდუალური სერიული ნომრის შესახებ, მასზე წვდომის კოდით და მისი დასახელება;

- სასაჩუქრე სერთიფიკატების გადანაწილებისას მფლობელს უგზავნის მის მიერ მითითებულ საკომუნიკაციო საშუალებებს (ელ. ფოსტა, მყისიერი მესინჯერი, მობილური კომუნიკაცია და ა. მათ და მათ კონფესიებს;

- სასაჩუქრე სერთიფიკატების ნომინალური ღირებულების გაზრდისას, ის გასცემს ინვოისს ან ბმულს მფლობელს ნომინალური ღირებულების გაზრდისთვის დამატებითი გადასახადის განსახორციელებლად (უდრის სხვაობას სასაჩუქრე სერტიფიკატის ნომინალურ ღირებულებას შორის, რომლის მიღებაც მფლობელს სურს. და სასაჩუქრე მოწმობის ნომინალური ღირებულება, რომელიც უკვე აქვს მფლობელს), იღებს შესაბამის დამატებით გადახდას და აცნობებს მფლობელს მის მიერ მითითებულ საკომუნიკაციო საშუალებებზე (ელ. ფოსტა, მყისიერი მესინჯერი, მობილური კომუნიკაციები და ა.შ.) ღირებულების გაზრდის მიზნით. მისი სასაჩუქრე სერთიფიკატი.

9.19. სასაჩუქრე სერთიფიკატების დაყოფის, კონსოლიდაციის, გადანაწილების განხორციელება არის გამყიდველის მიერ გაყოფილი და/ან გაერთიანებული სასაჩუქრე სერთიფიკატების გაუქმების საფუძველი. ასეთი ვაუჩერები აღარ შეიძლება გამოიყენონ მფლობელებმა, რომლებსაც უფლება აქვთ გამოიყენონ მხოლოდ გაყოფილი სასაჩუქრე ვაუჩერის ან კომბინირებული პრეტენზია კომბინირებულ სასაჩუქრე ვაუჩერებზე ან ახალ სასაჩუქრე ვაუჩერებზე.

9.20. საჩუქრის მოწმობის გამოყენება არ შეიძლება სხვა პირობებით, გარდა ხელშეკრულებაში მითითებულისა.

9.21. სასაჩუქრე სერთიფიკატის გააქტიურების ან/და მფლობელის მიერ მისი გამოყენების ფაქტი არის საკმარისი და სათანადო დადასტურება იმისა, რომ სერთიფიკატის მფლობელი იცნობს სასაჩუქრე სერთიფიკატის აქტივაციისა და გამოყენების პირობებს, ხელშეკრულების პირობებს, სრულად და უპირობოდ ეთანხმება. მათთან ერთად.

9.22. გამყიდველი იღებს და განიხილავს საჩივრებს, მოთხოვნებს, პრეტენზიებს გამყიდველის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან და/ან არაჯეროვნად შესრულებასთან დაკავშირებით საიტზე განთავსებული ტელეფონის ნომრებით და/ან ელექტრონული ფოსტით, ასევე პირდაპირ მისამართზე: მაღაზიები, რომლებიც მითითებულია ვებგვერდზე.

9.23. ინდივიდუალურ მომხმარებელს, როგორც მყიდველს, უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება გამყიდველს აცნობოს ამის შესახებ ხელშეკრულების დადების დღიდან თოთხმეტი დღის ვადაში ან სერტიფიკატების პირველი მიღების მომენტიდან, თუ უფრო გრძელი ვადა არ არის განსაზღვრული გამყიდველის მიერ ვებგვერდზე. ხელშეკრულების ამ პუნქტით გადახდილი თანხების დაბრუნება ხორციელდება საიტზე მითითებულ პუნქტებში.

9.23.1. გადახდილი თანხის დასაბრუნებლად მყიდველმა (უფლებამოსილმა პირმა) უნდა წარმოადგინოს პასპორტი ან/და სხვა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მისი უფლებამოსილება.

9.23.2. მყიდველს არ აქვს უფლება მოითხოვოს გადახდილი თანხები, თუ მომსახურება უკვე გაწეულია.

9.23.3. გამყიდველი აბრუნებს თანხებს კომპანიის მომსახურებისა და ტრანზაქციის საკომისიოს გამოკლებით.

9.24. გამყიდველი გარანტიას იძლევა, რომ პროვაიდერი უზრუნველყოფს გამოცდილებას სასაჩუქრე სერთიფიკატის ხანგრძლივობის განმავლობაში.

ბილეთების გამოყენების პროცედურა:

9.24. სერვისის გამოყენებისათვის (ღონისძიებაზე დასასწრებად) მფლობელი ვალდებულია მიაწოდოს პროვაიდერს ბეჭდური პროდუქტის სახით დამზადებული ბილეთი, ან ელექტრონული ფორმით გაცემული ბილეთის ამონაბეჭდი და დროულად მივიდეს ღონისძიების ჩატარების ადგილზე. , რომელიც მითითებულია ვებგვერდზე.

9.24.1. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი პროვაიდერის მიერ ბილეთის გამოყენებით მოწოდებული (მოწოდებული) მომსახურების ხარისხზე (ჩვენებები). ბილეთის გამოყენებით მოხმარებული საჩივრების, პრეტენზიების, მოთხოვნილებების (ივენთები) მიღება, განხილვა ან/და დაკმაყოფილება ხდება პროვაიდერის მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზოგადი წესით. მყიდველის ან/და მფლობელის მოთხოვნით. გამყიდველი აწვდის ინფორმაციას პროვაიდერის დეტალების შესახებ, რომელმაც უზრუნველყო მომსახურება (მოვლენა).

9.24.2. ბილეთის ნაწილობრივ გამოყენება შეუძლებელია.

9.24.3. ბილეთის ნაღდი ფულით გადაცვლა შეუძლებელია. ბილეთი და მისი ღირებულების გადასახდელად გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება, გარდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და ვებგვერდზე მითითებული პირობებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.24.4. ბილეთი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა სერვისებისთვის (გამოცდილებისთვის ან ღონისძიებებისთვის), გარდა შესაბამისი ღონისძიებისა, რომლისთვისაც ბილეთი შეძენილია და/ან დასრულდა.

9.24.5. პროვაიდერები დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ ღონისძიების (მომსახურების) მონახულების პირობებს და პასუხისმგებელნი არიან მფლობელების წინაშე მოწოდებული ღონისძიებების (მომსახურების) ხარისხზე.

9.24.6. მყიდველს უფლება აქვს გადასცეს ბილეთი მესამე პირებს გამყიდველთან ასეთი გადაცემის ცალკეული შეთანხმების გარეშე. ბილეთის მესამე მხარის სასარგებლოდ გადაცემის შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ღონისძიებაზე დასწრების პირობების შესახებ, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად და დამოუკიდებლად არის პასუხისმგებელი მათ დაცვაზე.

9.24.7. ბილეთის გამოყენება არ შეიძლება სხვა პირობებით, გარდა ხელშეკრულებაში მითითებულისა.

 

 1. მხარეთა პასუხისმგებლობა

10.1. გამყიდველი არის შუამავალი კომპანია მყიდველსა და პროვაიდერს შორის, შესაბამისად, გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი გაუქმებაზე, გადაგეგმვაზე, ცვლილებაზე (ადგილის, დროის, პროგრამის და ა.შ.). გამყიდველი ვალდებულია დაეხმაროს მყიდველს დაუკავშირდეს პროვაიდერებს და მოაგვაროს სხვადასხვა საკითხები.

10.2. გამყიდველის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების უსაფუძვლო და არაგონივრული შეწყვეტის შემთხვევაში (ხელშეკრულების შეწყვეტა), გამყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მყიდველს სერტიფიკატის ან/და ბილეთის ღირებულება 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში. მყიდველის მოთხოვნის თარიღი დასაბუთებული განცხადებით ხელშეკრულების ასეთი დარღვევის შესახებ. სასაჩუქრე მოწმობის ღირებულების კომპენსაცია, რომელიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულების ამ პუნქტით, ხორციელდება მაღაზიების მისამართზე ან უნაღდო სახით, თანხის დაბრუნებით ანგარიშზე, საიდანაც განხორციელდა შესყიდვა.

10.2.1. ხელშეკრულების 10.2 პუნქტის შესაბამისად სასაჩუქრე მოწმობის ან/და ბილეთის ღირებულების ასანაზღაურებლად მყიდველი (უფლებამოსილი პირი) ვალდებულია წარმოადგინოს პასპორტი ან/და სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, მისი უფლებამოსილება.

10.2.2. ანაზღაურება შესაძლებელია მხოლოდ მომსახურებისა და ტრანზაქციის საკომისიოს გამოკლებით.

10.3. პროვაიდერის მიერ სერვისის გაუქმების ან გადაცემის შემთხვევაში, მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს გამყიდველისგან სასაჩუქრე სერთიფიკატის ან ბილეთის თანხის დაბრუნება.

10.3.1. ხელშეკრულების 10.3 პუნქტის შესაბამისად სასაჩუქრე მოწმობის ან/და ბილეთის ღირებულების კომპენსაციისათვის მყიდველი (უფლებამოსილი პირი) ვალდებულია წარმოადგინოს პასპორტი ან/და სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, მისი უფლებამოსილება.

10.3.2. კომპენსაცია შესაძლებელია მხოლოდ მომსახურებისა და ტრანზაქციის საკომისიოს გამოკლებით და ხორციელდება yolo.ge-ზე დარეგისტრირებული მყიდველის ბალანსზე. მყიდველს უფლება აქვს გამოიყენოს ეს თანხა სასაჩუქრე სერთიფიკატების და/ან ბილეთების მომავალი შესყიდვისთვის.

10.3.3. გამონაკლის შემთხვევებში გამყიდველი იტოვებს უფლებას ჩარიცხოს თანხა მყიდველის ანგარიშზე.

10.4. გამყიდველი არ ანაზღაურებს სასაჩუქრე სერთიფიკატის ან/და ბილეთის ღირებულებას, თუ მყიდველი არ გამოცხადდა მომსახურების მიწოდების შეთანხმებულ ადგილზე და დროს.

10.5. პროვაიდერს უფლება აქვს არ გაუწიოს მომსახურება მყიდველს, რომელსაც აქვს სასაჩუქრე სერთიფიკატი ან ბილეთი, თუ იგი არ შეესაბამება პროვაიდერის მიერ დადგენილ წესებს, რომლებიც მითითებულია მომსახურების აღწერაში.

10.6. yolo.ge-ზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, ტექსტი, ფოტო და გრაფიკა კომპანიის საკუთრებაა და მათი გამოყენება ან რეპროდუცირება წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძალულია. ეს ქმედება იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 1. ᲤᲝᲠᲡ--ᲛᲐᲟᲝᲠᲘ

11.1. გამყიდველი თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი დარღვევისთვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული პასუხისმგებლობისგან, თუ დაამტკიცებს, რომ ასეთი დარღვევა მოხდა ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფორსმაჟორული გარემოებების შედეგად. ასეთი გარემოებების არსებობისა და მათი ხანგრძლივობის საკმარისი დამადასტურებელი საბუთია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ან საქართველოს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ.

11.2. ფორს-მაჟორი ამ შეთანხმებაში ნიშნავს ფორს-მაჟორს.

11.2.1. ამ შეთანხმებაში ფორს-მაჟორი ნიშნავს გამყიდველის ბუნებით არსებულ ნებისმიერ საგანგებო მოვლენას, რომელიც ხდება გამყიდველის ბრალის გარეშე, მისი ნების გარდა, ან გამყიდველის ნების ან სურვილის საწინააღმდეგოდ, და რომელიც არ შეიძლება იყოს პროგნოზირებული, გამოყენების პირობით. ჩვეულებრივი ზომები ამისთვის და არ შეიძლება იყოს მთელი სიფრთხილითა და წინდახედულებით ყურადღების გადატანის (აცილების მიზნით), მათ შორის (მაგრამ არ შემოიფარგლება) ბუნებრივი კატასტროფების (მიწისძვრები, წყალდიდობები, ქარიშხლები, ელვისებური ზარალი და ა.შ.), ბიოლოგიური, ტექნოგენური კატასტროფები. და ადამიანის მიერ შექმნილი წარმოშობა (აფეთქებები, ხანძრები, მანქანებისა და აღჭურვილობის გაუმართაობა, მასობრივი ეპიდემიები, ეპიზოოტია, ეპიფიტოტიები და ა. და ლოკაუტები, ბოიკოტები და ა.შ.), აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოების ან ადგილობრივი თვითმმართველობების ამკრძალავი ან შემზღუდველი მარეგულირებელი აქტების გამოცემა, ამ ხელისუფლების სხვა კანონიერი ან უკანონო ამკრძალავი ან შემზღუდველი ზომები, რომლებიც შეუძლებელს ხდის გამყიდველს ამ შეთანხმების შესრულებას ან დროებით აღკვეთოს ასეთი შესრულება.

11.3. თუ ფორსმაჟორული გარემოებები და (ან) მათი შედეგები დროებით ხელს უშლის წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებას, მაშინ ამ ხელშეკრულების შესრულება შეჩერებულია იმ პერიოდით, რომლის განმავლობაშიც ეს შეუძლებელია. 11.1. გამყიდველი თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი დარღვევისთვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული პასუხისმგებლობისგან, თუ დაამტკიცებს, რომ ასეთი დარღვევა მოხდა ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფორსმაჟორული გარემოებების შედეგად. ასეთი გარემოებების არსებობისა და მათი ხანგრძლივობის საკმარისი დამადასტურებელი საბუთია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ან საქართველოს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ.

11.2. ფორს-მაჟორი ამ შეთანხმებაში ნიშნავს ფორს-მაჟორს.

11.2.1. ამ შეთანხმებაში ფორს-მაჟორი ნიშნავს გამყიდველის ბუნებით არსებულ ნებისმიერ საგანგებო მოვლენას, რომელიც ხდება გამყიდველის ბრალის გარეშე, მისი ნების გარდა, ან გამყიდველის ნების ან სურვილის საწინააღმდეგოდ, და რომელიც არ შეიძლება იყოს პროგნოზირებული, გამოყენების პირობით. ჩვეულებრივი ზომები ამისთვის და არ შეიძლება იყოს მთელი სიფრთხილითა და წინდახედულებით ყურადღების გადატანის (აცილების მიზნით), მათ შორის (მაგრამ არ შემოიფარგლება) ბუნებრივი კატასტროფების (მიწისძვრები, წყალდიდობები, ქარიშხლები, ელვისებური ზარალი და ა.შ.), ბიოლოგიური, ტექნოგენური კატასტროფები. და ადამიანის მიერ შექმნილი წარმოშობა (აფეთქებები, ხანძრები, მანქანებისა და აღჭურვილობის გაუმართაობა, მასობრივი ეპიდემიები, ეპიზოოტია, ეპიფიტოტიები და ა. და ლოკაუტები, ბოიკოტები და ა.შ.), აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოების ან ადგილობრივი თვითმმართველობების ამკრძალავი ან შემზღუდველი მარეგულირებელი აქტების გამოცემა, ამ ხელისუფლების სხვა კანონიერი ან უკანონო ამკრძალავი ან შემზღუდველი ზომები, რომლებიც შეუძლებელს ხდის გამყიდველს ამ შეთანხმების შესრულებას ან დროებით აღკვეთოს ასეთი შესრულება.

11.3. თუ ფორსმაჟორული გარემოებები და (ან) მათი შედეგები დროებით ხელს უშლის წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებას, მაშინ ამ ხელშეკრულების შესრულება შეჩერებულია იმ პერიოდით, რომლის განმავლობაშიც ეს შეუძლებელია.

 

 1. დავების გადაწყვეტა

12.1. ყველა დავა, რომელიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმებიდან ან მასთან დაკავშირებული, მოლაპარაკებების გზით გადაწყდება.

12.2. თუ შესაბამისი დავა ვერ გადაწყდება მოლაპარაკების გზით, იგი წყდება სასამართლოში ასეთი დავის დადგენილი იურისდიქციისა და შემეცნებით, საქართველოს მატერიალური სამართლის ნორმების შესაბამისად.

 

 1. ხელშეკრულების აღსრულება

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან და განუსაზღვრელია, მაგრამ YOLO LIMITED LIBILITY COMPANY-ს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება ვებგვერდზე ხელშეკრულების გამოქვეყნების დღიდან 6 (ექვსი) კალენდარული თვის შემდეგ, ხოლო პასუხისმგებლობა რჩება სასაჩუქრე სერთიფიკატებზე და/ან ბილეთებზე, რომელთა მოქმედების ვადა არ გასულა ხელშეკრულების შეწყვეტის დროისთვის. ამ პუნქტით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა სასაჩუქრე სერთიფიკატებზე და/ან ბილეთებზე, რომელთა მოქმედების ვადა არ გასულა ამ ხელშეკრულების შეწყვეტის დროისთვის, მათ შორის ბიზნეს სუბიექტების ჩათვლით, რომლებიც ახორციელებენ ამ ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებულ საქმიანობას ა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "YOLO"-სთან დადებული კომერციული კონცესიის (ფრენჩაიზინგის) ხელშეკრულება.

13.1.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ წყდება და არ შეიძლება შეწყდეს სასაჩუქრე სერთიფიკატებთან და/ან ბილეთებთან დაკავშირებით, რომელთა მოქმედების ვადა არ გასულა.

13.2. ხელშეკრულების შეწყვეტა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინება ხორციელდება გამყიდველის მიერ ვებგვერდზე ასეთი მონაცემების გამოქვეყნებით, ხელშეკრულების შეწყვეტამდე არა უადრეს 3 (სამი) კალენდარული დღით ადრე. ხელშეკრულება წყდება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინებაში მითითებული თარიღიდან.

13.3. ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებაში, ისევე როგორც ცვლილებები ჩვენებების (მომსახურების) ტიპებში, მოცულობასა და ღირებულებაში შეიძლება განხორციელდეს YOLO LIMITED LI LITY COMPANY-ის მიერ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ცვლილებები გამყიდველისთვის პროვაიდერების მომსახურების ღირებულების ან/და პროვაიდერებთან ხელშეკრულების სხვა პირობების შესახებ;

- ცვლილებები პროვაიდერების მიერ გაწეული მომსახურების მოცულობაში;

- ცვლილებები პროვაიდერების რაოდენობაში, რომლებშიც გამყიდველი იძენს მოთხოვნის უფლებას;

- გამყიდველის მიერ ხელშეკრულების პირობების გაუმჯობესების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

მყიდველების და/ან მფლობელების ცვლილებები და შეტყობინებები ასეთი ცვლილებების შესახებ ხდება მათი ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებით, ვებსაიტზე შთაბეჭდილებების (მომსახურების) მონაცემებში ცვლილებების შეტანით და/ან ხელშეკრულების შინაარსში ცვლილებების შეტანით, და/ან ხელშეკრულების ახალ რედაქციაში მითითებით.

მოთხოვნის უფლების ღირებულების ცვლილების შემთხვევაში, გამყიდველი ააქტიურებს სასაჩუქრე სერთიფიკატს ახალ ფასებში ექსკლუზიურად იმ სერთიფიკატებისთვის, რომლებიც გადახდილი იქნა გამყიდველისთვის ახალი ფასების შემოტანის დღის შემდეგ.

მოთხოვნის უფლების ღირებულება სერთიფიკატების მიხედვით, რომლებიც გადაიხადეს გამყიდველს ახალი ფასების შემოღებამდე, განისაზღვრება მოთხოვნის უფლების ღირებულებით, რომელიც მოქმედებდა ამ სერთიფიკატების გამყიდველისთვის ფაქტობრივი გადახდის დროს. .

13.3.1. ცვლილებები, რომლებიც განსაზღვრულია ხელშეკრულების 13.3 პუნქტში, ძალაში შედის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის შემდეგ, თუ ცვლილებების ამოქმედების უფრო გრძელი ვადა პირდაპირ არ არის მითითებული მათი გამოქვეყნებისას. ხელშეკრულებაში ცვლილებები აღიარებულია და მიიღება სასაჩუქრე სერთიფიკატის მოპოვებისკენ მიმართული ქმედებების განხორციელებით, სასაჩუქრე სერტიფიკატის გამოყენებით ან/და გააქტიურებით.

13.4. მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულების 13.3 პუნქტში განსაზღვრულ ცვლილებებზე. თუ მყიდველი არ მიიღებს ცვლილებებს ხელშეკრულების პირობებში შთაბეჭდილებების (მომსახურების) ტიპების, მოცულობისა და ღირებულების შესახებ, მყიდველი იღებს ვალდებულებას გაუგზავნოს გამყიდველს შეტყობინება ხელშეკრულებაში ცვლილებებში შეერთებაზე უარის თქმის შესახებ.

 

 1. პერსონალური მონაცემები

14.1. ამ შეთანხმების მიზნებისთვის, პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ინფორმაციას ან ინფორმაციის ერთობლიობას ინდივიდის შესახებ, მათ შორის: სახელი, გვარი და პატრონიმი, საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა), დაბადების თარიღი, ოჯახური და ქონებრივი მდგომარეობა. , ბიოგრაფიული მონაცემები, განათლება, პროფესია და სხვა პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მიღებულია გამყიდველის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების განხორციელებასთან დაკავშირებით (ან შემდგომში „პერსონალური მონაცემები“).

14.2. გამყიდველი იღებს ვალდებულებას დაამუშავოს (მათ შორის გამოყენება, შენახვა, სისტემატიზაცია, დაგროვება და ა.შ.) (შემდგომში „დამუშავება“) პერსონალური მონაცემები მხოლოდ ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, სასაჩუქრე სერთიფიკატების გააქტიურების მიზნით და/ ან ნებისმიერი ქმედების განხორციელების მიზნით, რომელიც საჭიროა ხელშეკრულების ან/და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

14.3. გამყიდველი იღებს ვალდებულებას დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მოთხოვნების შესაბამისად.

14.4. მყიდველი ან/და მფლობელი უფლებას აძლევს გამყიდველს გადასცეს პერსონალური მონაცემები პროვაიდერს და/ან ნებისმიერ მესამე მხარეს, თუ საჭიროა გამყიდველმა შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, მომსახურების მფლობელის მიერ მოხმარება (გამოსახულება) , იმ პირობით, რომ ეს მესამე მხარე - მიმღები იღებს ვალდებულებას დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები იმავე პირობებით, როგორც ეს განსაზღვრულია ამ ნაწილში და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 1. დასკვნითი დებულებები

15.1. გამყიდველი ეკისრება სრულ პასუხისმგებლობას მის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული დეტალების სისწორეზე და იღებს ვალდებულებას, დროულად აცნობოს მათ ცვლილებას.

15.2. ამ ხელშეკრულებაში შეერთებით, მათ შორის ამ შეთავაზების მიღებაზე (მიღებაზე) მითითებით (კერძოდ, სასაჩუქრე სერთიფიკატების შეძენის ან/და გამოყენების შემთხვევაში), პირი თანახმაა მიიღოს სარეკლამო შეტყობინებები, განცხადებები და შეთავაზებები გამყიდველისგან. ნებისმიერი გზით, მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და მობილურ ტელეფონზე გაგზავნით, კერძოდ, SMS შეტყობინებების და შეტყობინებების სახით მყისიერ მესინჯერებსა და სოციალურ ქსელებში.

15.3. შეტყობინებები, რომელთა მიხედვითაც ხელშეკრულება პირდაპირ ითვალისწინებს მათი ელექტრონული ფოსტით ან საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის გაგზავნის შესაძლებლობას, ძალაშია და მხედველობაში მიიღება, თუ ისინი შესრულებულია შემდეგნაირად. ასეთი შეტყობინებები არ საჭიროებს ელექტრონულ ციფრულ ხელმოწერას და მიიღება როგორც კუთვნილი.

15.4. გამყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მყიდველს ან/და მფლობელს დამატებითი წერილობითი მტკიცებულება ამ ხელშეკრულების დადებისა და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ. მყიდველი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს ხელშეკრულების ამ პუნქტში მითითებული დოკუმენტი გამყიდველის მოთხოვნის დღიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

 1. დასკვნითი დებულებები

16.1 ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებაში მათი წინასწარი გამოქვეყნებით ვებგვერდზე.

16.2. წინამდებარე შეთანხმება უპირატესობას ანიჭებს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ სხვა დოკუმენტებს.

16.3. თუ წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე პირობა მოქმედი კანონმდებლობით არასწორია ან შეუსაბამოა, ყველა სხვა პირობა დარჩება ძალაში და ბათილი ან არააღსრულებადი ტერმინი ჩაითვლება ჩანაცვლებულად შესაბამისი მოქმედი, აღსასრულებელი ტერმინით მოქმედი კანონმდებლობით, რომელიც ყველაზე მეტად ემთხვევა ორიგინალის განზრახვას. ვადა.

 1. გამყიდველის დეტალები:

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲐ

"იოლო"

იურიდიული მისამართი: 0171, თბილისი, ქ. ვ.დოლიძე, 27 წლის, შ.პ. 3

ფაქტობრივი მისამართი: 0100, თბილისი, ქ. გ.ათონელი, დ.29/1

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405495735

+995 550 50 30 30

დირექტორი ბილიი ს.გ